Privacyreglement van Geers Fysio Fysiotherapie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Ook in onze fysiotherapiepraktijken geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.
De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan;
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid;
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Alleen onze therapeuten en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien worden uw gegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Hierbij delen wij u wel mede dat het dan voor ons moeilijk wordt u te behandelen, gezien de eisen die de wet ons stelt.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via beveiligde mail sturen naar secretariaat@fysicx.nl Indien u niet over een beveiligde mailomgeving beschikt kunt u ons het verzoek per post doen toekomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u uw verzoek te ondertekenen en tevens een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen vier weken. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Geers Fysio Fysiotherapie
Lochemseweg 40
7214 RK Epse
T: 0570-510030
E: secretariaat@fysicx.nl

Medewerkers die binnen de Geers Fysio belast zijn met de controle en uitvoering van gegevensbescherming zijn: Mevr. J. Mekking en Dhr. C. Binkhorst

Privacyreglement

Dit privacyreglement is van toepassing op alle locaties van Geers Fysio.
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.